Online Ontruimingsplan - OOP demo locatie 02
Uitloggen

Introductie

Ontruimingsplan 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen bestaat toch de mogelijkheid dat in of om de locatie een calamiteit plaatsvindt. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de aanwezigen in dat gebouw kan ontstaan, is het van groot belang dat (een deel van) het gebouw zo snel mogelijk ontruimd wordt en/of eerste hulp wordt verleend. In eerste instantie worden aanwezigen naar het eerstvolgende veilige compartiment overgebracht. Mocht de situatie zodanig escaleren dat ook hier de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd, dan zullen de aanwezigen worden overgebracht naar de verzamelplaats.

afbeelding
NaamOOP - locatie 02
AdresStationsstraat 3
Postcode2738 AA
PlaatsHet Meer
Telefoon+31 (0) 33- 333 22 00
Intern alarmnummer44-112

GEBOUW

Gebouwgegevens

(google maps afbeelding)

VerdiepingGebruik
Kelder (-2)Ondergrondse parkeergarage
Kelder (-1)Ondergrondse parkeergarage
Begane grondReceptie, Personeelskantine, wachtruimte, kantoren
1e t/m 7e verdiepingKantoren, vergaderruimtes

Verzamelplaats

Wanneer het bedrijf ontruimd wordt, dienen alle medewerkers en hun gasten te verzamelen aan de overzijde van de Dorpsstraat tegenover de hoofdingang van het bedrijf.

Wanneer de bovengenoemde verzamelplaats door omstandigheden ongunstig ligt, dient te worden uitgeweken naar het hotel in de Steenstraat.

Tab evacuatieplaats

Wanneer als gevolg van een calamiteit het stadhuis (deels) niet meer bruikbaar is, dan worden de primaire bedrijfsactiviteiten verplaatst naar:

 1. de gemeentewerf
 2. het erfgoedhuis

Tab verzamelplaats bedrijfshulpverlening

In geval van een alarmering verzamelen de BHV’ers bij de BHV-kast in de gang achter de receptie op de begane grond.

Aanwezigheid personeel

In onderstaande tabel worden de openingstijden van het gemeentehuis weergegeven. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen de tijden waarop enkel medewerkers toegang hebben tot het gemeentehuis en de tijden waarop het object betrokken wordt door zowel medewerkers als bezoekers. 

Openingsuren bezoekersAanwezigenMedewerkersBedrijfshulpverleners
Maandag 08:30 - 17:00VariabelMax 45030/17
Dinsdag 08:30 - 17:00VariabelMax 45030/17
Woensdag 08:30 - 17:00VariabelMax 45030/17
Donderdag 08:30 - 19:30VariabelMax 45030/17
Vrijdag 08:30 - 12:30VariabelMax 45030/17
Openingsuren MedewerkersAanwezigenMedewerkersBedrijfshulpverleners
Maandag 07:00 - 22:00VariabelMax 45030/17
Dinsdag 07:00 - 22:00VariabelMax 45030/17
Woensdag 07:00 - 22:00VariabelMax 45030/17
Donderdag 07:00 - 22:00VariabelMax 45030/17
Vrijdag 07:00 - 19:00VariabelMax 45030/17

Binnen het gebouw wordt het nieuwe werken toegepast: vrije werkplekken met variabele werktijden, het flexwerken. Hierdoor is het aantal aanwezige medewerkers en BHV’ers gedurende de dag sterk variabel. Onderstaande diagram geeft bij benadering de bezettingsgraad van de medewerkers aan. Deze bezettingsgraad is tevens van toepassing op de aanwezige BHV’ers.

Van maandag tot en met donderdag zijn vanaf 19:00 enkel de begane grond en de eerste verdieping voor de medewerkers bereikbaar. BHV’ers hebben middels hun elektronische sleutel te allen tijde toegang tot alle verdiepingen.

Bijzondere ruimtes

In het gebouw zijn ruimtes aanwezig met een verhoogd veiligheidsrisico of met een speciale betekenis voor de bedrijfshulpverlening. In de onderstaande tabel worden deze ruimtes beschreven. 

(thinglink)

Risicovolle ruimteLocatieRisico
Serverruimtebegane grondbrand
Opslag zuurstof1e etagebrand
ParkeergarageKelderbrand
Opslag gasflessenkelderexplosie/brand

Plattegronden

Onderstaand zijn per bouwlaag de veiligheidstekeningen terug te vinden. Op de tekeningen wordt gebruik gemaakt van symbolen welke in de legenda aan de rechterzijde worden toegelicht. 

(plattegrond-pdf01)

(plattegrond-pdf02)

Compartimentering

Het is in de regelgeving vastgelegd dat panden opgedeeld dienen te zijn in brandcompartimenten en rookcompartimenten. Waarom? Door brandcompartimentering en rookcompartimentering realiseer je gebouweenheden die kleiner zijn. Rook en brand verspreidt zich dan minder snel of niet door het hele gebouw. Compartimentering maakt daarbij brandbestrijding gemakkelijker. De brandweer kan zich immers concentreren op een kleiner gebied.

Doelen compartimentering
Het belangrijkste doel van rookcompartimenering en rookcompartimentering is het creëren van rookvrije zones zodat mensen veilig uit een gebouw kunnen komen. Compartimentering zorgt er daarnaast voor dat de schade aan producten en panden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

(compartimentering-pdf)

INSTALLATIE

Afsluiters

In onderstaande tabbladen is inzichtelijk gemaakt waar de diverse hoofdafsluiter in het object te vinden zijn. In geval van een incident of calamiteit kan het voorkomen dat een hoofdafsluiter gesloten dient te worden om de schade als gevolg van een incident of calamiteit te beperken al dan niet te voorkomen.

Tab Hoofdafsluiter water

De hoofdafsluiter voor de watertoevoer bevindt zich in de parkeergarage op niveau -1.

Tab Hoofdafsluiter elektra

De hoofdschakelaars voor de elektriciteit (3) bevindt zich op de begane grond in de techniekruimte.

Tab Hoofdafsluiter aardgas

De hoofdafsluiter voor de gastoevoer bevindt zich in een ruimte die enkel via de buitenzijde toegankelijk is.

Op de vierde verdieping bij de ingang naar de CV-ruimte is een calamiteitenafsluiter voor het gas aangebracht.

Houd hierbij rekening met het feit dat de gastoevoer tot aan de afsluiter onder druk blijft staan totdat de hoofdafsluiter wordt dichtgedraaid.

Tab Hoofdafsluiter cv

De noodschakelaar voor de CV-installatie bevindt zich op de vierde verdieping voor de deur naar de CV-ruimte.

Tab Hoofdafsluiter luchtbehandelingsinstallatie

De luchtbehandelingsinstallatie bevindt zich op de vierde verdieping in de CV-ruimte.

De noodschakelaar voor de luchtbehandelingsinstallatie bevindt zich op het brandmeldpaneel op de begane grond bij de receptie.

 

(afsluiters-pdf)

Brandmeldcentrale

Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie van het merk Esser-Honeywell, FlexEs control. Het bedieningspaneel van de brandmeldinstallatie bevindt zich op de begane grond in de techniekruimte bij de hoofdschakelaars elektriciteit.

Bij eventuele storingen, dient contact op te worden genomen met de leverancier via het storingsnummers. 

Contact meldkamer brandweer

In geval van een spoedeisende melding dient altijd gebruik gemaakt te worden van het alarmnummer 112. Niet-spoedeisende meldingen dienen plaats te vinden op het nummer van de meldkamer brandweer.

Tab Logboek

De handleiding en het logboek van de brandmeld-/ontruimingsinstallatie bevinden zich direct bij het bedieningspaneel van de brandmeldinstallatie.

Tab Handbrandmelders

Door het volledige complex zijn handbrandmelders aangebracht. Bij constatering van een brand dient de handbrandmelder ingedrukt te worden waardoor de brandmeldinstallatie en het ontruimingsalarm geactiveerd worden.

Tab Automatische melders

Naast de handbrandmelders zijn op diverse plaatsen in het gebouw rookmelders aangebracht. Deze activeren de brandmeld- en ontruimingsinstallatie automatische wanneer rook gedetecteerd wordt.

Tab Slow-whoop

Het volledige object is voorzien van slow-whoops die worden aangestuurd door de brandmeld-/ontruimingsinstallatie. Wanneer een handbrandmelder of automatische melder wordt geactiveerd, zal de slow-whoop door het hele object hoorbaar zijn.

Resetten BMC

Tijdens een calamiteit kan de brandmeldinstallatie (BMI) worden geactiveerd waarna het ontruimingsalarm (slow-whoop) hoorbaar zal zijn. Na afloop van een oefening of toestemming van de brandweer dient deze ook weer gereset te worden. In onderstaande video’s zie je hoe de BMI van CURA gereset dient te worden en hoe een geactiveerde handbrandmelder weer gebruiksklaar kan worden gemaakt. Let op dat je eerste de handbrandmelder verzorgt, anders zal het ontruimingsalarm wederom worden geactiveerd. 

Overige installaties

Tab Noodverlichting

Tab Vluchtwegaanduiding

Tab Liften

Tab Sleutelkluis

Tab Droge stijgleiding

Tab Automatische blus(gas)installatie

Tab Sprinklerinstallatie

ORGANISATIE

Bedrijfsnoodorganisatie

De bedrijfsnoodorganisatie is opgebouwd uit een calamiteitenteam en een BHV-organisatie. Werkwijze en werkzaamheden van het calamiteitenteam worden beschreven in het calamiteitenplan. De BHV-organisatie komt aan bod in het ontruimingsplan.

Binnen deze BHV-organisatie zijn aan bepaalde functies specifieke taken toegekend die onderstaand worden beschreven. Iedereen die werkzaam is binnen deze organisatie heeft een taak in de bedrijfsnoodorganisatie die is vastgelegd in een instructiekaart. De functies die in het onderstaande overzicht zijn genoemd dienen tijdens een incident/calamiteit overeenkomstig deze instructiekaarten te handelen.

Tab Personeel niet zijnde BHV-er

Elk personeelslid dient erop toe te zien dat er geen onveilige situaties ontstaan. Als een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd, dient ieder personeelslid de betrokkene hierop aan te spreken en hiervan een melding te maken bij zijn/haar leidinggevende.

Alle medewerkers dienen bekend te zijn met de vluchtwegen en dichtstbijzijnde veilige nooduitgang en deze te gebruiken in geval van een ontruiming.

Tijdens een alarmering dient elke medewerker niet zijnde BHV’er primair de instructies van de BHV’ers op te volgen en secundair te handelen overeenkomstig de voor hem of haar geldende instructies. 

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de personen die bij hem/haar te gast zijn. Deze verantwoordelijken begeleiden de personen die onder hun verantwoordelijkheid vallen naar de aangegeven verzamelplaats: de overzijde van de Wilhelminasingel tegenover de hoofdingang van het Stadhuis.

Tab Bedrijfshulpverlener

De BHV-ers dienen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden voortdurend aandacht te hebben voor de algemene veiligheid binnen deze organisatie. Geconstateerde gebreken en storingen dienen direct gemeld te worden aan de ploegleider.

Tijdens een alarmering heeft de BHV-er de volgende taken:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen die zich in deze locatie bevinden;
 • Communiceren met de hulpverleningsdiensten tijdens calamiteiten.

De BHV-er dient te handelen overeenkomstig de voor hem of haar geldende instructies.

Tab Ploegleider

De ploegleider draagt zorg voor geoefende BHV-ers. Samen met de BHV-ers beheert en controleert hij periodiek de ter beschikking gestelde veiligheidshulpmiddelen. De ploegleider draagt zorg voor het verhelpen van de gemelde gebreken in de veiligheid.

Tijdens een alarmering draagt de ploegleider zorg voor de coördinatie van de bedrijfshulpverlening ter bestrijding van (de gevolgen van) het incident/de calamiteit en informeert hij de directie over de status ervan. De ploegleider handelt overeenkomstig de voor hem of haar geldende instructies.

Tab Directie

De directie draagt zorg voor het naleven van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid en is verantwoordelijk voor de geoefendheid van de BHV-organisatie.

Tijdens een alarmering dient de directeur zich op de hoogte te stellen van de situatie en (afhankelijk van het voorval) zich beschikbaar te houden voor de noodhulpdiensten.

De directie dient tijdens een alarmering te handelen overeenkomstig de voor hem of haar geldende instructies.

Tab Derden

Alle derden (cursisten, bezoekers, …) dienen kennis te nemen van en te handelen overeenkomstig de geldende interne veiligheidsvoorschriften.

Tijdens een alarmering dienen alle derden primair de instructies van de BHV-ers op te volgen en secundair te handelen overeenkomstig de voor hem of haar geldende instructies.

 

Bevoegdheden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin lacus eu ante accumsan, et vulputate dui tristique.

Tab Ploegleider BHV

Vivamus volutpat leo sit amet pulvinar gravida. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

Tab BHV'er

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

Tab Ontruimer

Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

Alarmering

De BHV-organisatie beschikt over een aantal alarmerings- en communicatiesystemen tijdens een incident.

Alle aanwezigen worden middels de slowwhoop gealarmeerd wanneer een automatische (rook-)melder of een handbrandmelder wordt geactiveerd.

De BHV’ers worden via de Omikron PZI gealarmeerd en geïnformeerd over het type incident. Hiervoor worden de volgende cijfercodes gebruikt die op de Omikron-ontvangers zijn af te lezen, zie tabel hieronder.

Omdat middels deze specifieke codes relevante informatie reeds in een vroeg stadium aan de BHV’ers kenbaar gemaakt wordt, is het van groot belang dat alle leden van de bedrijfsnoodorganisatie bij binnenkomst hun Omikron-ontvanger bij de BHV-kast op de begane grond ophalen en gedurende hun aanwezigheid in het gebouw voortdurend “op de man” dragen.

Tab Interne alarmering

Voor de communicatie tijdens een incident gebruikt de bedrijfsnoodorganisatie van het Stadhuis van Weert portofoons. Deze staan in de kast op het BHV-verzamelpunt en worden  bij aankomst na alarmering uitgedeeld.

Portofoonprotocol

Door alle hectiek en rumoer is het bij het verstrekken van informatie tijdens de beheersing van het incident van cruciaal belang dat het portofoonprotocol correct wordt toegepast:

 • Bepaal van te voren het kanaal waarvan je gebruik wilt maken in geval van een incident.
 • Druk de spreeksleutel in en wacht een seconde voor je iets zegt: de portofoon heeft een klein moment nodig om verbinding met het netwerk te maken.
 • Geef eerst de naam of team die je aanroept zodat de ander weet dat hij zich kan concentreren op dat wat komen gaat. Bijvoorbeeld: “Hier BHV 1 voor de ploegleider, over”.
 • Houd de informatie kort en bondig: wie, wat, waar, wanneer …
 • Sluit je melding af met “over”.
 • De Ploegleider beëindigt het gesprek “uit”
 • Andere portofoon-dragers kunnen pas reageren nadat het gesprek is beëindigd met “uit”.
 • Luister actief mee ook als je niet degene bent die wordt aangesproken.
 • Beperk het gebruik van privacygevoelige gegevens.

Tab Externe alarmering

Naast de slowwhoop, de Omikron-PZI en de portofoons staat de BHV tevens de conventionele telefooninstallatie en het GSM-netwerk ter beschikken: immers naast de interne communicatie ter beheersing van het incident door de lokale BHV, zal een noodzakelijke opschaling aan de noodhulpdiensten kenbaar gemaakt dienen te worden. Deze melding gebeurt over het algemeen telefonisch via het alarmnummer 112.

Hier is het interne en externe alarmerings- en communicatieschema in één overzicht samengevat.

Organigram

Phasellus sit amet libero ac nisi lobortis imperdiet. Vivamus accumsan mi id tellus fermentum, ac interdum massa pulvinar. Vestibulum nec ex ante. Proin id dui tempus, elementum nisl nec, consequat turpis.

Cras ac lorem et neque faucibus lobortis. Donec arcu lectus, tempus ac congue pretium, mollis non neque. Vivamus volutpat leo sit amet pulvinar gravida. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

organigram

Stroomdiagram

In onderstaande schema is zowel de interne- als externe alarmering visueel weergegeven. Hier lees je meer over de interne- en externe alarmering. 

stroomdiagram

Omgaan met de media

De kans dat een calamiteit het gebouw treft is niet groot. Maar ook relatief kleine voorvallen kunnen escaleren en in de media komen. Bedrijven zijn vaak wel voorbereid op een crisis met protocollen en draaiboeken, maar omgaan met de media wordt niet altijd voorbereid.

Het is raadzaam om afspraken over het omgaan met de media bij incidenten op papier te hebben staan. Dit kan als onderdeel van crisismanagement. Als een incident het bedrijf treft en het omgaan met de media goed is georganiseerd kan de aandacht uitgaan naar belangrijke zaken. Zoals het herstellen van de veiligheid en de rust en het dagelijks reilen en zeilen binnen het bedrijf. Een goede voorbereiding kan voorkomen dat een zaak escaleert. Als het bedrijf stevig in de schoenen staat, kordaat optreedt en dit naar buiten toe laat zien is de kans op negatieve beeldvorming in de media kleiner.

RISICOS

Risicos algemeen

De vastgestelde restrisico’s, zoals die kunnen optreden zijn:

Tab Brand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac neque nibh. Pellentesque elementum aliquet nisi at placerat. Donec sagittis scelerisque nisl, a rhoncus massa viverra ut. Aenean ultrices tellus est, non ornare nibh vulputate accumsan. Phasellus sit amet libero ac nisi lobortis imperdiet. Vivamus accumsan mi id tellus fermentum, ac interdum massa pulvinar. Vestibulum nec ex ante. Proin id dui tempus, elementum nisl nec, consequat turpis.

Cras ac lorem et neque faucibus lobortis. Donec arcu lectus, tempus ac congue pretium, mollis non neque. Vivamus volutpat leo sit amet pulvinar gravida. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

Tab Bommelding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur dictum turpis dolor. Donec eu diam vitae diam iaculis suscipit. Maecenas eleifend non quam non consequat. Aliquam mauris leo, venenatis id erat in, consequat semper elit. Nulla hendrerit sapien sem, a fermentum sem posuere id. Etiam pellentesque ac justo et fringilla. Suspendisse in ultricies lacus, in aliquam turpis. Morbi hendrerit, augue at maximus dictum, nulla nulla dignissim eros, in fermentum lectus augue non massa. Integer pretium vel sapien eu pharetra. Morbi sed sem sit amet ligula dictum suscipit. Praesent varius, justo eget interdum facilisis, elit nulla efficitur tortor, id euismod purus sem et nulla.

Tab Ongevallen

Donec blandit auctor velit vitae pretium. Aliquam eleifend, lectus at posuere aliquet, arcu mi pellentesque elit, id maximus libero ligula eget lacus. Nunc et ex gravida, ullamcorper lacus ac, ornare mauris. Phasellus sed elit augue. Donec laoreet accumsan consequat. Integer molestie nisl rutrum molestie dignissim. Aliquam erat volutpat. Fusce ullamcorper nibh at felis fermentum finibus. Aliquam erat volutpat. Integer consectetur venenatis tincidunt.

Tab Biologische Agentia

Donec finibus, lectus a viverra bibendum, nulla nisi scelerisque lorem, nec gravida ante turpis vel erat. Aenean blandit tincidunt suscipit. Integer viverra interdum imperdiet. Integer pellentesque sem ac nibh pharetra eleifend. Donec varius aliquam elementum. Cras semper nisi mauris, id finibus ipsum condimentum vel. Vivamus suscipit, arcu pharetra ullamcorper pulvinar, libero nunc egestas enim, sit amet consectetur leo nulla sit amet nibh. Donec auctor consequat faucibus. Suspendisse pulvinar purus nec turpis posuere egestas. Duis eu nulla est. Integer tincidunt posuere nulla, a feugiat felis viverra sit amet. Nunc ut bibendum sapien. Donec hendrerit semper sagittis. Curabitur a sapien egestas, tempus ex et, luctus sem. Donec finibus eu nulla nec interdum.

Tab Agressie en Gijzelingen

Cras semper nisi mauris, id finibus ipsum condimentum vel. Vivamus suscipit, arcu pharetra ullamcorper pulvinar, libero nunc egestas enim, sit amet consectetur leo nulla sit amet nibh. Donec auctor consequat faucibus. Suspendisse pulvinar purus nec turpis posuere egestas. Duis eu nulla est. Integer tincidunt posuere nulla, a feugiat felis viverra sit amet. Nunc ut bibendum sapien. Donec hendrerit semper sagittis. Curabitur a sapien egestas, tempus ex et, luctus sem. Donec finibus eu nulla nec interdum.

Tab Stroomuitval

Phasellus sit amet libero ac nisi lobortis imperdiet. Vivamus accumsan mi id tellus fermentum, ac interdum massa pulvinar. Vestibulum nec ex ante. Proin id dui tempus, elementum nisl nec, consequat turpis.

Risicokaart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac neque nibh. Pellentesque elementum aliquet nisi at placerat. Donec sagittis scelerisque nisl, a rhoncus massa viverra ut. Aenean ultrices tellus est, non ornare nibh vulputate accumsan. Phasellus sit amet libero ac nisi lobortis imperdiet. Vivamus accumsan mi id tellus fermentum, ac interdum massa pulvinar. Vestibulum nec ex ante. Proin id dui tempus, elementum nisl nec, consequat turpis.

Cras ac lorem et neque faucibus lobortis. Donec arcu lectus, tempus ac congue pretium, mollis non neque. Vivamus volutpat leo sit amet pulvinar gravida. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

Risicokaart website afbeelding

Risicobepaling en -wolk

Onderstaand treft u een gedeeltelijke weergave aan van de risicowolk die gebaseerd is op de geconstateerde en geïnventariseerde risico’s die van toepassing zijn op deze locatie.

Het onderhavige ontruimingsplan is gebaseerd op de incidenten zoals beschreven in het gele blok van de hiervoor weergegeven escalatiematrix. Onderstaande risicowolk is een niet limitatieve weergave van de mogelijke risicoscenario’s waarin de BHV’ers van deze locatie een rol spelen.

risicobepaling

Escalatiematrix

Onderstaand schema geeft een beeld van opschaling tijdens crisissituaties. Opschaling wil zeggen dat een incident verergert en daardoor in een volgende fase terecht komt. Omdat er op het moment van opschaling met grotere eenheden wordt gewerkt, leidt dit automatisch tot aanpassing in de coördinatie en de operationele leiding. De bevelvoering wordt bij opschaling overgedragen aan een hogere leidinggevende. Het voorliggende ontruimingsplan doet dienst in de gele fase, waarbij er sprake is van een incident. Zodra dit incident zich ontwikkelt in een beginnende crisis (en verder) is het calamiteitenplan c.q. zorgcontinuïteitsplan van toepassing.

escalatiematrix

DOCUMENTEN

Evaluatie oefeningen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac neque nibh. Pellentesque elementum aliquet nisi at placerat. Donec sagittis scelerisque nisl, a rhoncus massa viverra ut. Aenean ultrices tellus est, non ornare nibh vulputate accumsan. Phasellus sit amet libero ac nisi lobortis imperdiet. Vivamus accumsan mi id tellus fermentum, ac interdum massa pulvinar. Vestibulum nec ex ante. Proin id dui tempus, elementum nisl nec, consequat turpis.

Cras ac lorem et neque faucibus lobortis. Donec arcu lectus, tempus ac congue pretium, mollis non neque. Vivamus volutpat leo sit amet pulvinar gravida. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

(evaluatiedocs-pdf)

Telefoonnummers

In onderstaande tabel staan telefoonnummers die tijdens een incident c.q. calamiteit van belang kunnen zijn. Draag er zorg voor dat deze nummers te allen tijde bekend zijn bij de BHV-organisatie.

OrganisatieTelefoonnummer
Nationaal noodnummer(0) 112
Politie (algemeen)(0900) 88 44
Brandweer (algemeen)+31 (0) 88 - 061 92 50
Ambulance (algemeen)+31 (0) 88 - 061 91 50
Leverancier brandmeldcentrale (storingsnummer)Cofely Zuid-Limburg
+31 (0) 77 - 396 17 25
Beheerder brandmeldcentraleNovar Nederland BV
+31 (0) 16 - 252 02 90
Technische Dienst
Huismeester F. Peeters+31 (0) 6 - 11 38 86 91
Gebouwbeheer R. Jongen+31 (0) 49 - 575 52 99
+31 (0) 6 - 11 38 86 77
Gebouwbeheer R. Hardij+31 (0) 49 - 575 52 66
+31 (0) 6 - 11 38 86 76

RIE

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&e uit te voeren.

Bron: http://www.rie.nl/voor-bedrijven/bent-u-rie-plichtig/

(rie-video)

(rie-pdf)

Pictogrammen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin lacus eu ante accumsan, et vulputate dui tristique.

pictogrammen

MIDDELEN

Blusmiddelen

Voor het bestrijden van een beginnende brand zijn er in het gebouw diverse kleine blusmiddelen aanwezig. 

Tab Brandslanghaspel

In het hele object zijn er brandslanghaspels aangebracht. 

 

De brandslanghaspels zijn in kasten in de wand weggewerkt en herkenbaar aan het hierboven afgebeelde pictogram.

Tab Blusdeken

Naast de draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels zijn er op enkele strategische plekken blusdekens aan de muur bevestigt. 

Tab CO2-blusser

Op diverse plekken binnen het object zijn draagbare blusmiddelen aangebracht te onderscheiden in:

 1. 6 liter sproeischuimblussers
 2. 5 kg CO2 blussers

Tab Blusbommen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin lacus eu ante accumsan, et vulputate dui tristique.

Eerste Hulp middelen

Om tijdens een ongeval of incident eerste hulp te kunnen verlenen zijn er op diverse plekken in het object eerste hulp middelen aangebracht. 

Tab AED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin lacus eu ante accumsan, et vulputate dui tristique.

Tab Verbandkoffer

In het gebouw zijn diverse verbandkoffers aanwezig.

Tab Pleisterautomaat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin lacus eu ante accumsan, et vulputate dui tristique.

Tab Oogspoelfles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sollicitudin lacus eu ante accumsan, et vulputate dui tristique.

Overige BHV middelen

Naast de blusmiddelen en eerste hulpmiddelen heeft de BHV-organisatie nog enkele andere middelen tot haar beschikking. In onderstaande overzicht staan alle middelen die de BHV-organisatie tijdens een incident of calamiteit kan gebruiken. 

MiddelLocatie
Portofoons?
Hesjes BHV?
Hesjes Ploegleider BHV?
BHV verbandtrommel?

Tab Evacuatiestoel

Op de 4e verdieping is er een evacuatiestoel aanwezig waarmee in geval van een calamiteit personen verticaal kunnen worden geëvacueerd.

Tab Evacuatiematras

Niet aanwezig in dit pand

Tab Evacuatiedoek

De locatie beschikt ook over enkele sleep- en draagdoeken die tijdens een calamiteit kunnen worden gebruikt voor het evacueren van personen. 

Tab Brancard

Naast de evacuatiestoel, sleep- en draagdoeken beschikt de locatie over een brancard voor het transporteren van personen. 

Tab Portofoons

Tijdens een calamiteit dient de communicatie goed en vlekkeloos te verlopen. Om dit te kunnen realiseren maakt de BHV-organisatie gebruik van portofoons. 

Tab PZI

Om tijdens een calamiteit de BHV-organisatie te kunnen alarmeren beschikt de gemeente over een aantal pagers die op de man gedragen dienen te worden. Middels de verzend/bedieningspost kunnen hiermee (groepen) BHV-ers worden gealarmeerd. 

Tab BHV app

Niet aanwezig in dit pand

Tab BHV Hesjes

Om tijdens een inzet goed zichtbaar te zijn, heeft de gemeente hesjes die tijdens een inzet gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gele hesjes voor de BHV-ers en groene hesjes voor de Hoofd-BHV. 

Tab Helm

Naast de gekleurde hesjes worden ook helmen ter beschikking gesteld. Hiermee wordt de zichtbaarheid vergroot en wordt de (Hoofd) BHV-er beschermd.

Tab Zaklamp

Niet aanwezig in dit pand

WAT TE DOEN BIJ

Bommelding

Het kan te allen tijde voorkomen dat iemand, om wat voor reden dan ook, een bom achterlaat of melding doet van een bom. Deze melding hoeft niet altijd waar te zijn, maar dient wel altijd serieus genomen te worden. Onderstaand lees je wat je moet doen afhankelijk van de manier waarop de melding plaatsvindt. Vul bij een melding het bommeldingsformulier hieronder altijd zo volledig mogelijk in.

Brand

Kubusgedachte
In een object verspreidt vuur zich via de zes zijden van een kubus:


Bij de verkenning van het incident en de ontruiming van het brandende compartiment c.q. het volledige gebouw dient met deze kennis rekening te worden gehouden:

De 4-fasen ontruimingsprocedure
Fase 1: wanneer het brandende compartiment uit meerdere ruimtes bestaat, dient de ontruiming van dit compartiment plaats te vinden overeenkomstig de volgorde als weergegeven in het onderstaande schematische overzicht:

Fase 2: de ontruiming van het compartiment naast het brandende compartiment.
Fase 3: de ontruiming van de verdieping waar het brandende compartiment deel van uitmaakt.
Fase 4: de ontruiming van het volledige gebouw, startend met de verdiepingen die gelegen zijn boven de brandende verdieping. Vervolgens worden de verdiepingen die onder de brandende verdieping gelegen zijn ontruimd.

Chemicaliën ongeval

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur egestas fringilla libero vel tristique. Nunc eu egestas purus. Cras diam urna, suscipit pulvinar turpis id, interdum pulvinar risus. Suspendisse nisi tortor, tristique in odio sed, scelerisque mattis magna. Nam aliquam pellentesque lacinia. Mauris ornare massa porta efficitur tincidunt. Donec posuere nunc non quam volutpat, ac rhoncus tortor efficitur. Sed lobortis urna eget porttitor condimentum.

Extern incident

Naast interne incidenten bestaat er ook de reële kans op een externe dreiging. Denk hierbij aan een gaslek of brand bij de buren of misschien wel een luchtalarm. Hoe dien je te handelen in geval van een calamiteit in de omgeving?

Bij het ontstaan van mogelijk gevaar voor de (plaatselijke) bevolking, zal de overheid de bevolking waarschuwen door middel van bijvoorbeeld:

 • een sirene;
 • NL-Alert;
 • rondrijdende geluidswagens.

Bij het horen van de sirene of een andere vorm van alarmering dienen gebruikers een gebouw niet te verlaten en moeten de BHV-organisatie van de locatie gewaarschuwd worden.

Bent u buiten het pand ten tijde van de melding, ga dan direct het dichtstbijzijnde gebouw in.

Bent u in het gebouw ten tijde van de melding sluit dan ramen en deuren en probeer extra informatie te verkrijgen via bijvoorbeeld:

 • Lokale radio of televisie;
 • Internet: crisis.nl
 • Via app NL-Alert
 • Geluidswagen

Gaslek

Binnen veel organisaties zijn er nog gastoestellen aanwezig. Dat betekent ook dat er ergens een gastoevoer aanwezig is en een afsluiter. De kans op een gaslek is dan te allen tijde aanwezig. Bij sterke gaslucht kan het noodzakelijk zijn om over te gaan tot onruiming. Let wel op dat je er van overtuigt bent dat dit een intern gaslek betreft. Als de gaslucht van buiten komt door een gaslek elders, is het verstandig binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Liftstoring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur egestas fringilla libero vel tristique. Nunc eu egestas purus. Cras diam urna, suscipit pulvinar turpis id, interdum pulvinar risus. Suspendisse nisi tortor, tristique in odio sed, scelerisque mattis magna. Nam aliquam pellentesque lacinia. Mauris ornare massa porta efficitur tincidunt. Donec posuere nunc non quam volutpat, ac rhoncus tortor efficitur. Sed lobortis urna eget porttitor condimentum.

Ongeval

Binnen een organisatie kan altijd een ongeval plaatsvinden. De ernst van het ongeval kan hierbij aanzienlijk verschillen. Iemand kan struikelen en hierbij een breuk oplopen maar het is ook niet onmogelijk dat een collega een hartstilstand krijgt waarbij een AED ingezet dient te worden. In onderstaande overzicht is per taak omschreven hoe te handelen tijdens een ongeval.

Ontruiming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac neque nibh. Pellentesque elementum aliquet nisi at placerat. Donec sagittis scelerisque nisl, a rhoncus massa viverra ut. Aenean ultrices tellus est, non ornare nibh vulputate accumsan. Phasellus sit amet libero ac nisi lobortis imperdiet. Vivamus accumsan mi id tellus fermentum, ac interdum massa pulvinar. Vestibulum nec ex ante. Proin id dui tempus, elementum nisl nec, consequat turpis.

Cras ac lorem et neque faucibus lobortis. Donec arcu lectus, tempus ac congue pretium, mollis non neque. Vivamus volutpat leo sit amet pulvinar gravida. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin sit amet eleifend ex. Sed pretium congue purus, vel ultrices erat ornare at. Praesent eu elit pharetra, efficitur diam eu, mollis tortor. Praesent id sapien sit amet risus tincidunt maximus. Suspendisse in felis lectus. Integer interdum aliquam interdum. Maecenas viverra libero ultricies tortor molestie lacinia. Vivamus bibendum erat libero, et accumsan dui porttitor a. In venenatis, neque eu tristique rutrum, mi quam facilisis arcu, quis sodales mi enim et lacus. Nulla non metus ut lacus bibendum egestas sed ac ante.

Reanimatie

Het kan zomaar voorkomen dat iemand onwel wordt waarbij de ademhaling en hartslag stopt. In dit geval dient het slachtoffer gereanimeerd te worden. Hierbij dient de AED ingezet te worden om de overlevingskans te vergroten. 

Stroomuitval

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur egestas fringilla libero vel tristique. Nunc eu egestas purus. Cras diam urna, suscipit pulvinar turpis id, interdum pulvinar risus. Suspendisse nisi tortor, tristique in odio sed, scelerisque mattis magna. Nam aliquam pellentesque lacinia. Mauris ornare massa porta efficitur tincidunt. Donec posuere nunc non quam volutpat, ac rhoncus tortor efficitur. Sed lobortis urna eget porttitor condimentum.

Technische storing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur egestas fringilla libero vel tristique. Nunc eu egestas purus. Cras diam urna, suscipit pulvinar turpis id, interdum pulvinar risus. Suspendisse nisi tortor, tristique in odio sed, scelerisque mattis magna. Nam aliquam pellentesque lacinia. Mauris ornare massa porta efficitur tincidunt. Donec posuere nunc non quam volutpat, ac rhoncus tortor efficitur. Sed lobortis urna eget porttitor condimentum.